messager
 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
folder ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน. ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน. ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
แบบตรวจสอบข้อเท็จจริง(กรณีเกิดภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1