ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ชื่อไฟล์ : o8SWHZAThu22312.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้