messager
 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
folder หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคล
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview191
ประกาศ ก.จ ก.ท และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้้ง การย้าย การโอน การรับโอน และเลือนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และที่แก่ไขเพิ่มเติ่ม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview332

folder หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคล
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149
ประกาศ ก.จ ก.ท และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174
ประกาศ ก.ท เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
ประกาศ ก.ท.จ.ชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview154

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคคลกรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview148
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคคลกรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview145

folder หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview152
ประกาศ ก.ท.จ.ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147
คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศีกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
ประกาศ ก.ท.จ.ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview189
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview225

folder หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174
คู่มือ การเลือนขั้นเงินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศีกษาท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview178
ประกาศ ก.ท.จ.ชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview180
ประกาศ ก.ท.จ.ชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview156