เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน
อำเภอปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150 โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0 โทรสาร : 077-551663

คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 108
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน
นายสุทธิพร ลิ้มสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรี
นายสุทธิพร ลิ้มสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรี
นายพีระพงษ์ แสงรุ่ง
รองนายกเทศมนตรี
นายพีระพงษ์ แสงรุ่ง
รองนายกเทศมนตรี
นายองอาจ ศรีศุภโชค
เลขานุการ
นายองอาจ ศรีศุภโชค
เลขานุการ
นายสุริยา พุฒิเนาวรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสุริยา พุฒิเนาวรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
account_box สมาชิกสภา
กรรณิการ์ ศรีประเวช
ประธานสภา
กรรณิการ์ ศรีประเวช
ประธานสภา
เอกชัย ขุนพรหม
รองประธานสภา
เอกชัย ขุนพรหม
รองประธานสภา
คุณแมน ทองเกิด
สท.เขต 1
คุณแมน ทองเกิด
สท.เขต 1
วิเชียร ชุมแสง
สท.เขต 1
วิเชียร ชุมแสง
สท.เขต 1
สุภานันท์ เซ่งบุญตั๋น
สท.เขต 1
สุภานันท์ เซ่งบุญตั๋น
สท.เขต 1
สุรีย์พร นักพิณพาทย์
สท.เขต 1
สุรีย์พร นักพิณพาทย์
สท.เขต 1
กรรณิกา ศรีประเวช
สท.เขต 1
กรรณิกา ศรีประเวช
สท.เขต 1
เอกชัย ขุนพรหม
สท.เขต 1
เอกชัย ขุนพรหม
สท.เขต 1
วรวุฒิ พุฒเจริญพร
สท.เขต 2
วรวุฒิ พุฒเจริญพร
สท.เขต 2
สุวัฒน์ ภักดีคง
สท.เขต 2
สุวัฒน์ ภักดีคง
สท.เขต 2
พรศรี มะโนธรรม
สท.เขต 2
พรศรี มะโนธรรม
สท.เขต 2
ปัญญา ศรีศุภโชค
สท.เขต 2
ปัญญา ศรีศุภโชค
สท.เขต 2
ระพงษ์ พงศ์สุวรรณ
สท.เขต 2
ระพงษ์ พงศ์สุวรรณ
สท.เขต 2
วรวิชญ์ พลอยแก้ว
สท.เขต 2
วรวิชญ์ พลอยแก้ว
สท.เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพงค์ศักดิ์ หน่อนารถ
ปลัดเทศบาล
นายพงค์ศักดิ์ หน่อนารถ
ปลัดเทศบาล
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอรกช ดีศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอรกช ดีศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอุทัย พรหมชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอุทัย พรหมชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางมยุรี ทองน้อย
ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางมยุรี ทองน้อย
ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายประดิษฐ์ ทองย้อย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายประดิษฐ์ ทองย้อย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box สำนักปลัด
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางมิ่งแก้ว หน่อนารถ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางมิ่งแก้ว หน่อนารถ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
น.ส.เรวดี ทักษิณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
น.ส.เรวดี ทักษิณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
น.ส.จุฑาภัทร์ เมนะคงคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.จุฑาภัทร์ เมนะคงคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเชี่ยวชาญ ครองไกรเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเชี่ยวชาญ ครองไกรเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอุทุมพร ทองมี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวอุทุมพร ทองมี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายณรงค์ ยิ้มศรี
นิติกรชำนาญการ
นายณรงค์ ยิ้มศรี
นิติกรชำนาญการ
นางวิจิตรา บุญเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป
นางวิจิตรา บุญเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.อมรรัตน์ บุญรัตนวิจิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.อมรรัตน์ บุญรัตนวิจิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางณัฐวีร์ เพชรประสงค์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางณัฐวีร์ เพชรประสงค์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายนิกร จันทร์ทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายนิกร จันทร์ทอง
พนักงานขับรถยนต์
น.ส.ภัทริกา วงค์ศิลป์
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.ภัทริกา วงค์ศิลป์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบัญญัติ คงแก้ว
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
นายบัญญัติ คงแก้ว
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
นายวิโรจน์ อนันตะกูล
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
นายวิโรจน์ อนันตะกูล
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
นายสุกิจ จิตตรง
พนักงานขับรถยนต์
นายสุกิจ จิตตรง
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรศักดิ์ ปิ่นแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายสุรศักดิ์ ปิ่นแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายวสันต์ กล่อมขวัญ
พนักงานดับเพลิง
นายวสันต์ กล่อมขวัญ
พนักงานดับเพลิง
นายสายัณห์ พุ่มสุวรรณ
พนักงานดับเพลิง
นายสายัณห์ พุ่มสุวรรณ
พนักงานดับเพลิง
นายสัญญา บุญประสงค์
พนักงานดับเพลิง
นายสัญญา บุญประสงค์
พนักงานดับเพลิง
นายอาวุธ โกมล
พนักงานดับเพลิง
นายอาวุธ โกมล
พนักงานดับเพลิง
นายภิญโญ ศรีศุภโชค
พนักงานดับเพลิง
นายภิญโญ ศรีศุภโชค
พนักงานดับเพลิง
นายปิยะ ตั้งอั้น
พนักงานดับเพลิง
นายปิยะ ตั้งอั้น
พนักงานดับเพลิง
นายนัฐที วิระกุล
พนักงานดับเพลิง
นายนัฐที วิระกุล
พนักงานดับเพลิง
account_box กองคลัง
นางอรกช ดีศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอรกช ดีศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวดลฤดี ทองย้อย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวดลฤดี ทองย้อย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสรวรรณ พัชนะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสรวรรณ พัชนะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวเสาวณีย์ ฤทธิ์เดช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวเสาวณีย์ ฤทธิ์เดช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวเพ็ญนภา ทวีสุวรรณวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวเพ็ญนภา ทวีสุวรรณวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายธนดล ทักษเศรณี
พนักงานจัดเก็บรายได้
นายธนดล ทักษเศรณี
พนักงานจัดเก็บรายได้
นางจิตรลดา พงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางจิตรลดา พงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนาถลัดดา คงมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนาถลัดดา คงมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายอุทัย พรหมชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอุทัย พรหมชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าสิบเอกสุรพงศ์ แพ่งแสง
นายช่างโยธาอาวุโส
จ่าสิบเอกสุรพงศ์ แพ่งแสง
นายช่างโยธาอาวุโส
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุรีย์ บุรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุรีย์ บุรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ บุญเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายสมศักดิ์ บุญเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายนิวัฒน์ จันทร์กลั่น
คนงานทั่วไป
นายนิวัฒน์ จันทร์กลั่น
คนงานทั่วไป
นายชรัช สุวรรณโภคาสาคร
คนงานทั่วไป
นายชรัช สุวรรณโภคาสาคร
คนงานทั่วไป
นายสุวัฒน์ ทอดสนิท
คนงานทั่วไป
นายสุวัฒน์ ทอดสนิท
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางมยุรี ทองน้อย
ครู รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางมยุรี ทองน้อย
ครู รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายกิตติชาติ ปฏิสัมภิธากุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายกิตติชาติ ปฏิสัมภิธากุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายโสธร อินทรสุวรรณ
ครู
นายโสธร อินทรสุวรรณ
ครู
นางสาวพริ้มเพรา บางยี่ขัน
ครู
นางสาวพริ้มเพรา บางยี่ขัน
ครู
นางสาวกันต์กนิษฐ์ เพชรกุล
ครู
นางสาวกันต์กนิษฐ์ เพชรกุล
ครู
นางสาวนฤมล เอ่าศิริวานิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนฤมล เอ่าศิริวานิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริพรรณ พิชัยแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิริพรรณ พิชัยแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจีรนันท์ เนื้อเย็น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจีรนันท์ เนื้อเย็น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ มโนสาร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ มโนสาร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดวงฤดี บุญรอด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดวงฤดี บุญรอด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวภีรนันท์ จันทร์มณี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวภีรนันท์ จันทร์มณี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายประดิษฐ์ ทองย้อย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายประดิษฐ์ ทองย้อย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกรรณา เห็มภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกรรณา เห็มภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภัทรพร ณ สงคราม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวภัทรพร ณ สงคราม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวนลินี ภุมรินทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางสาวนลินี ภุมรินทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางสาวพรพิมล ปานเฉลิม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพรพิมล ปานเฉลิม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเสรีย์ สดชื่น
พนักงานประจำรถขยะ
นายเสรีย์ สดชื่น
พนักงานประจำรถขยะ
นายจตุพล เพชรนิล
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
นายจตุพล เพชรนิล
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
นายกฤษณะ เอี่ยมสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
นายกฤษณะ เอี่ยมสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
นายอภิชาติ เกตุมณี
คนงานทั่วไป
นายอภิชาติ เกตุมณี
คนงานทั่วไป
นางเสาวณีย์ จาตุกรณีย์
คนงานทั่วไป
นางเสาวณีย์ จาตุกรณีย์
คนงานทั่วไป
นายศักดา จาตุกรณีย์
คนงานทั่วไป
นายศักดา จาตุกรณีย์
คนงานทั่วไป
นายวรรณธนชัย จันทร์สว่าง
คนงานทั่วไป
นายวรรณธนชัย จันทร์สว่าง
คนงานทั่วไป
นายสิทธิพร ทองเผือก
คนงานทั่วไป
นายสิทธิพร ทองเผือก
คนงานทั่วไป
นายยงยุทธ รอดมณี
คนงานทั่วไป
นายยงยุทธ รอดมณี
คนงานทั่วไป
นายพิชัย ชุมภูแดง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายพิชัย ชุมภูแดง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายตวงสิทธิ์ เกิดโภคา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายตวงสิทธิ์ เกิดโภคา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายจรุงศักดิ์ ขำยินดี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายจรุงศักดิ์ ขำยินดี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร