messager
 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา)
นายกิตติชาติ ปฏิสัมภิทากุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 087-4666658
นางมยุรี ทองน้อย
ครู คศ.1
นายโสธร อินทรสุวรรณ
ครู คศ.1
นางสาวพริ้มเพรา บางยี่ขัน
ครู คศ.1
นางสาวกันต์กนิษฐ์ เพชรกุล
ครู คศ.1
นางสาวนฤมล เอ่าศิริวานิชณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริพรรณ พิชัยแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจีรนันท์ เนื้อเย็น
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ มโนสาร
ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก