เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file คำสั่ง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้าหลังสวน เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการและแนวทางการต่อต้านการทุจริจ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ความโปร่งใสในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1