เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
folder คำสั่ง เทศบาล
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ที่ 97/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คำสั่ง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คำสั่ง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file คำสั่ง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้้าหลังสวน เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ้า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แต่งตัังเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และรับแจ้งการทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1