เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องหลักเกณฑ์และเงือนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณุที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการสำรวจและจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตและป้ายประชาสัมพันธ์ที่หมดอายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโมษณาบนทางสาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรี 8 มกราคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535และแก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file พระราชัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป้นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป้นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
find_in_page หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0804.6/ว555 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1